Goden, graven en farao's

Information in English

 

Het oude Egypte in het Waasland

 

De cultuur van het oude Egypte fascineert al eeuwen. Onze contreien raakten pas goed in de ban van de oude Egyptische beschaving na de veldtocht en expedities van Napoleon. Het werk van de wetenschappers en kunstenaars in zijn kielzog creëerde een algemene egyptomanie die haar sporen naliet in de architectuur en kunsten, en die tot op vandaag nog blijft doorzinderen.

Zelfs in het Waasland zijn de intrigerende invloeden van Napoleons expeditie talrijk: zo herbergt het Sint-Niklase Moelandkasteel een indrukwekkende Egyptische zaal. De muurschilderingen zijn gebaseerd op prenten uit Description de l’Egypte, het omvangrijke verslag van deze wetenschappelijke expeditie. Facsimili van deze prenten zitten in de collectie van de stedelijke musea, naar de originelen uit het Louvre. Het werd dan ook tijd om naar die Egyptomanie te speuren in de collecties van het Internationaal Exlibriscentrum. De hoogtepunten van deze zoektocht zijn te zien in de expo Goden, graven en farao’s, het oude Egypte in het exlibris.

 

Goden, graven en farao’s in het exlibris

 

De fascinatie voor oude culturen uit het vruchtbare Nijlgebied is terug te vinden in de exlibrissen en kleingrafiek van bibliofielen en verzamelaars. Egyptologen lieten exlibrissen ontwerpen waarop een thema uit hun vakgebied duidelijk geïllustreerd werd. De egyptomanie werd in beeld gebracht door de grafici en ontwerpers die de kleine prenten in opdracht maakten. Verzamelaars of liefhebbers van het genre lieten hun fascinatie voor het Oude Egypte in hun exlibrissen verwerken.

Aan de hand van de exlibrissen kan het onvertelde verhaal gebracht worden over de geschiedenis, de cultuur en godsdienst uit het oude Egypte. Bij nader onderzoek bleken de illustraties immers vaak rechtstreeks te verwijzen naar bestaande beelden, bouwwerken of vondsten uit oud-Egyptische archeologische sites: sommige plekken en objecten zijn voor het grote publiek vandaag de dag niet langer te bezichtigen.

De illustraties op de kleingrafiek bieden de bezoeker een verrassend beeld over de geschiedenis van de oude cultuur van de farao’s, de dierengoden of het verhaal van de opgravingen, maar ook over de manier waarop het Westen hiermee in dialoog is gegaan. Illustraties van originele sites en voorwerpen en authentieke Egyptische objecten maken deze tentoonstelling tot een boeiende ervaring voor iedereen met een interesse – klein of groot – voor het land van de Nijl.

 

ACTIVITEITEN

 

Museumzondag met rondleiding in de tentoonstelling
door Marie-Paule Vanlathem, curator van de tentoonstelling

zondag 17 november 2013 om 14.30 u.
zondag 16 februari 2014 om 14.30 u.

Opgelet! Het aantal plaatsen is beperkt, reservatie is aangeraden op: 03/778 34 50 of via stedelijke.musea@sint-niklaas.be.
Na de rondleiding kan u gezellig nakeuvelen bij koffie of thee met gebak. Met dank aan Bakkerij Jan Reed en delicatessen Van Poeck.

 

Bezoek Egyptische zaal in kasteel Moeland + bezoek aan de tentoonstelling

Zondag 1 december 2013 om 14.00 u.
Vertrek aan de balie van het ziekenhuis Maria Middelares, Moerlandstraat 1, Sint-Niklaas.
Prijs: €4. Opgelet! Het aantal plaatsen is beperkt, reservatie is aangeraden op: 03/778 34 50 of via stedelijke.musea@sint-niklaas.be

 

Lezingen

Egypte en het exlibris

door Marie-Paule Vanlathem, curator van de tentoonstelling
dinsdag 3 december 2013 om 20 u. Gerard Gaudaenzaal

Cleopatra, een ondernemende vrouw

door Marie-Paule Vanlathem, curator van de tentoonstelling
zondag 26 januari 2014 om 11.15 u. Piet Elshoutzaal

 Na de lezingen  kan u rustig napraten bij een drankje, u aangeboden door het Wijnhuis.


Groepen

 De tentoonstelling is ook in groep te bezoeken onder begeleiding van een gids.
Voor rondleiding op maat, voor meer info of reservaties: 03/778 34 50 of via stedelijke.musea@sint niklaas.be

www.musea.sint-niklaas.be

 

Praktisch

 

Tentoonstelling   Goden, graven en farao’s

                            het oude Egypte in het exlibris

Gerard Gaudaenzaal, Internationaal Exlibriscentrum
Zwijgershoek 14, 9100 Sint-Niklaas
Van 27 oktober 2013 tot 23 maart 2014.

Openingsuren:

Dinsdag tot zaterdag: 14.00 – 17.00 u.
Zondag: 11.00 – 17.00 u.

!!
Tijdens de wintersluiting van de musea is de tentoonstelling Goden, graven en farao’s van 16 december 2013 tot en met 12 januari 2014 enkel te bezoeken van dinsdag tot en met vrijdag tussen 14 u en 17 u.

Contact & info:

stedelijke.musea@sint-niklaas.be
03/778.34.50
www.musea.sint-niklaas.be
Facebook: STEM . Musea Sint-Niklaas

 

 

 


 

 

 

Exhibition

Gods, Graves and Pharaohs
Ancient Egypt in the exlibris

Gerard Gaudaenzaal, International Exlibriscentrum
Zwijgershoek 14, 9100 Sint-Niklaas

27.10.2013-23.03.2014

 

Ancient Egypt in the Waasland area 

 The culture of ancient Egypt has fascinated us for centuries. Our regions became really in

spired by the ancient Egyptian civilization after the campaign and expeditions by Napoleon. The

work of the contingent of scientists and artists included in the military campaign led to an egyptomania which created a new hype in the architecture and arts, and it is still lingering on in today’s cultural life.

Even in the Waasland area there are intriguing influences of Napoleon's expedition. Exemplary is the Moelandkasteel in Sint-Niklaas: it houses an impressive Egyptian room. The murals are based on prints from Description de l’Egypte, the comprehensive report made during the scientific expeditions. Facsimili of these prints are to be found in the collection of the municipal museums, they are made from the originals at the Louvre.

It was high time we looked a bit closer at that egyptomania hype in the collections of the Sint-Niklaas International Exlibris Centre. The highlights of this search can be seen in the exposition Egypt: Pharaohs, gods, graves - the ancient Egypt in the exlibris.

Gods, graves and Pharaohs in the exlibris

The fascination with ancient cultures from the fertile Nile River area can be found in the exlibris and small graphic art of bibliophiles and collectors. Egyptologists gave exlibris artists the assignment to make an exlibris clearly illustrating a theme from their own working field. Collectors or fans of the genre illustrated their fascination with the ancient Egypt by o

rdering exlibris showing typical Egyptian symbols.

The untold story about the history, the culture and religion of the ancient Egypt can be seen in the exlibris. Upon closer examination it appears that the illustrations often directly refer to existing images, constructions or finds from ancient Egyptian archaeological sites. Some of those places and their objects can not longer be visited by the public nowadays. The illustrations on the small graphic art offer the visitor a surprising picture about the history of the ancient culture of the Pharaohs, the animal gods or the story of the excavations, but also about the way the West has dealt with these objects and places. Illustrations of original sites and articles and authentic Egyptian objects make this exhibition to an engaging experience for anyone with an interest – small or large – for the land of the Nile.

 

Activities

‘Sunday at the Museum’ with guided tour of the exhibition
by Marie-Paule Vanlathem, curator of the exhibition

Sunday 17 November 2013 at 2.30 pm
Sunday 16 February 2014 at 2.30 pm
Please Note! The number of admitted visitors is limited, reservation is recommended on: + 32 3 778 34 50 or via stedelijke.musea@sint-niklaas.be.

 After the tour you can enjoy a coffee or tea with cake. Thanks to Bakery Jan Reed and Delicatessen Van Poeck.

 

Visit Egyptian Hall in Castle Moeland + touring the exhibition

Sunday 1 December 2013 at 2.30 pm
Departure at the desk of the hospital Maria Middelares, Moerlandstraat 1, Sint-Niklaas.
Price: € 4. Please Note! The number of admitted visitors is limited, reservation is recommended on:
+ 32 3 778 34 50 or via stedelijke.musea@sint-niklaas.be.

 

Lectures

Egypt and the exlibris

by Marie-Paule Vanlathem, curator of the exhibition
Tuesday 3 December 2013 at 8.00 pm, at the Gerard Gaudaenzaal

 

Cleopatra, an enterprising woman

by Marie-Paule Vanlathem, curator of the exhibition
Sunday 26 January 2014 at 11.15 am. Piet Elshoutzaal

After the readings you can enjoy a glass of wine, offered to you by Het Wijnhuis.

 

Practical Information

Exhibition Gods, graves and Pharaohs

Ancient Egypt in the exlibris

Gerard Gaudaenzaal, International Exlibriscentrum
Zwijgershoek 14, 9100 Sint-Niklaas.
27.10.2013 – 24.03.2014

 

Opening Hours:

Tuesday to Saturday: 14.00 – 17.00 pm
Sunday: 11.00 am– 17.00 pm

!!
During the winter closure (16.12.2013 to 12.01.2014) of the museum, the exhibition Gods, Graves and Pharaohs can only be visited from Tuesday to Friday between 2 pm and 5 pm.

 

Groups

The exhibition can also be visited by groups accompanied by a guide.
For a customized tour, for more information or reservations: + 32 3 778 34 50 or via stedelijke.musea@sint-niklaas.be.
www.musea.sint-niklaas.be

Contact & information:

stedelijke.musea@sint-niklaas.be  
+ 32 3 778 34 50  
www.musea.sint-niklaas.be
Facebook: STEM  .  Musea Sint-Niklaas